Header

Chcesz wiedzieć jak wygląda praca w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce ? Zależy Ci na spotkaniach z praktykami ?
Przyjdź!
Już w najbliższy wtorek, zapraszamy Was na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie naszego Koła Naukowego, poświęcone tematyce pracy prawnika specjalizującego się w tematyce europejskiej.
Naszym gościem będzie dr Rudolf Ostrihansky, partner zarządzający jednej z najlepszych polskich kancelarii prawnych – Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak.
Pan doktor opowie o tym na czym polega i jak wygląda jego praca w kancelarii, oraz jaką role odgrywa w tym prawo Unii Europejskiej.

Pan Doktor, wstępnie obiecał też przyjście z osobą odpowiedzialną za praktyki w kancelarii, więc dla wszystkich będzie to okazja dla dowiedzenia się więcej o rekrutacji do SKSu

Zapraszamy
Wtorek, godzina 20, Sala 1.2 CI II

Edit: Po spotkaniu, odbędzie się Zgromadzenie Zarządu oraz członków Koła, bardzo prosimy wszystkich o przyjście
Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW

Obywatelstwo na sprzedaż

Marzec 23rd, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Obywatelstwo Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach stało się bardzo atrakcyjne dla osób pochodzących z państw trzecich. Zgodnie z art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianych w Traktatach tj.: prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państwa Członkowskiego, prawo do swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego, itd.

W związku z licznymi uprawnieniami, obywatelstwo Unii stało się od jakiegoś czasu przedmiotem międzynarodowego „obrotu handlowego”.

Pierwszym Państwem Członkowskim, który stosuje taką praktykę, jest Malta. W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa, mocą której osoby chcące nabyć obywatelstwo UE będą to mogły uczynić za 650 tyś. Euro w drodze zakupu obywatelstwa Malty. Co więcej, możliwość nabycia obywatelstwa Malty nie jest obwarowane dodatkowym warunkami, np. minimalnego okresu zamieszkania, czy realizacji określonych inwestycji i nie jest ograniczone czasowo, jak jest w innych Państwach Członkowskich Unii (np. w Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii). Dzięki sprzedaży obywatelstwa Malty, budżet wyspiarskiego Państwa ma wzrosnąć o 30 mln Euro rocznie.

Kolejnym Państwem „zbywającym” obywatelstwo Unii jest Bułgaria. Jak donosi „Daily Telegraph” cudzoziemiec spoza UE może kupić bułgarski paszport za 50, 150 lub 235 tysięcy funtów. Istnieją trzy sposoby na zakup obywatelstwa bułgarskiego.

Pierwszy polega na zdeponowaniu w bułgarskim banku 425 tys. funtów. Po sześciu miesiącach ubiegający się dostaje prawo stałego pobytu w Bułgarii, a po pięciu latach może wystąpić o obywatelstwo i wycofać pieniądze z konta. Koszt takiej usługi to 50 tys. funtów.

Drugi sposób polega na zaciągnięciu pożyczki w wysokości 450 tys. funtów przez ubiegającego się w bułgarskim banku i płaci z góry Arton Capital (pośrednik) 150 tys. funtów. Tak, jak w pierwszym przypadku, kwalifikuje się do nabycia obywatelstwa po pięciu latach.

            Z kolei trzeci sposób polega na tym, że zainteresowany płaci pośrednikowi 235 tys. Funtów i kwalifikuje się do nabycia obywatelstwa po dwóch latach.

Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie handluje paszportami. Obywatel państwa trzeciego  wykonujący działalność biznesową w naszym kraju zawsze pozostanie cudzoziemcem, chyba że spełni wszelkie ustawowe warunki, niemające nic wspólnego z inwestycją.

Obywatele państw trzecich, tj. Rosji, czy Chin korzystają z takich ofert coraz częściej. Uzyskują dostęp do państw strefy Schengen, a więc niemal całej Europy. Unia Europejska nie wypracowała do tej pory żadnej wspólnej polityki dotyczącej naturalizacji.f414f9eedd75b9bf44831fb1c7e11680

Temat kariery w Dyplomacji oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych okazał się jak najbardziej trafny. W pierwszym spotkaniu Koła po przerwie międzysemestralnej uczestniczyło około 70 osób, aby wysłuchać naszego gościa, dr Aleksandry Mężykowskiej, wieloletniego praktyka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Istnieją dwie ścieżki do kariery w MSZ:

1)      Ukończenie studiów wyższych, odbycie aplikacji dyplomatyczno – konsularnej (na aplikację przyjętych zostaje kilkanaście kandydatów, wybranych w trybie konkursowym; w roku 2013 przyjętych zostało 15 osób), zdanie egzaminu dyplomatycznego,

2)      Ukończenie studiów wyższych, ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

Postępowanie konkursowe na aplikację dyplomatyczo – konsularna dzieli się na dwa etapy:

1)      Etap pisemny, sprawdzający podstawową wiedzę z przede wszystkim, prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego,

2)      Etap ustny – pytania dodatkowe z zakresu prawa międzynarodowego oraz aktualnych problemów na arenie międzynarodowej.

 Dr Aleksandra Mężykowska zachęca do uczestnictwa w konkursach typu Moot Court, w szczególności dot. Praw Człowieka oraz do odbywania praktyk w departamentach MSZ już w czasie studiów.

W drugiej części spotkania Pani Doktor opowiedziała, czym zajmuje się Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka. Głównym zadaniem wyżej wskazanej komórki MSZ jest występowanie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Postępowanie przed ETPCz ma charakter sporny.

Trochę statystyki:

  • Skargi do ETPCz można składać od około 20 lat,
  • Przeciwko Polsce zostało wydanych ponad tysiąc wyroków przez ETPCz,
  • Rocznie około 5 tysięcy skarg do ETPCz pochodzi z Polski, przy czym 90% odrzucana jest w I etapie postępowania (uznane za bezzasadne),
  • 3 miesiące – tyle wynosi termin uprawomocnienia się wyroku ETPCz od daty jego ogłoszenia,
  • Najpopularniejszymi przedmiotami skarg kierowanych (z Polski) do ETPCz są: ograniczenie wolności słowa, przewlekłość postępowań, warunki w więzieniach,
  • Najwyższe kary zasądzane są za naruszenie prawa do życia (art. 2 EKPCz).

Szczegółowych informacji zarówno nt. aplikacji dyplomatyczno – konsularnej, jak i postępowania przed ETPCz znajdziecie pod następującymi linkami:

1)      http://pid.gov.pl/pl/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

2)      http://www.msz.gov.pl/

3)      http://www.ksap.gov.pl

4)      http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/

5)      http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

6)     http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER

 

Dziękujemy za liczną obecność!!! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!!!    

 

1921114_10203601569386497_248159518_o 1669941_10203601567626453_1190022510_o 

 

Koło Naukowe Prawa Europejskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie w semestrze letnim.

Już w najbliższy czwartek, 6 marca naszym gościem będzie dr Aleksandra Mężykowska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka a także Zastępca Pełnomocnika MSZ ds Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W pierwszej cześći spotkania Pani Dyrektor opowie o pracy w MSZ, rekrutacji, ścieżkach kariery.
W drugiej – zamiemy się omówieniem roli MSZ i ETPCz w kształtowaniu polskiej legislacji

Po spotkaniu planowana integracja :)

6 marca – godzina 20! ZAPRASZAMY!
Sala 1.4, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

Dnia 16 stycznia 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa orzeczenia zaostrzające warunki korzystania z różnych uprawnień w ramach swobody przepływu osób.
W sprawie C-423/12 Reyes TSUE potwierdził, iż do uznania dorosłego zstępnego obywatela UE, posiadającego obywatelstwo państwa trzeciego za „pozostającego na utrzymaniu” tego obywatela (jeden z warunków uprawniających do korzystania z prawa pobytu na podstawie Dyrektywy 2004/38/WE) jest wyłącznie wykazanie rzeczywistej zależności finansowej zstępnego od obywatela UE.
Natomiast w dwóch kolejnych sprawach o sygnaturach C-378/12 Onuekwere oraz C-400/12 M.G. orzekł, że okresy pobytu z zakładzie karnym w przyjmującym państwie członkowskim nie mają wpływu na czas potrzebny do uzyskania prawa stałego pobytu, który nabywany jest po 5 latach nieprzerwanego pobytu na terenie przyjmującego państwa członkowskiego UE, ani nie mogą być brane pod uwagę w celu szczególnej ochrony przed wydaleniem (10 lat nieprzerwanego pobytu). Dodatkowo, okresy odbywania kary pozbawienia wolności przerywają ciągłość okresów potrzebnych do uzyskania wskazanych korzyści.

W związku z opiniami europejskich polityków wzywających do ograniczenia praw związanych ze swobodą przemieszczania się obywateli UE, w szczególności wypowiedzią brytyjskiego premiera, Davida Camerona, Parlament Europejski przyjął 16 stycznia 2014 roku Rezolucję w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu UE (2013/2960(RSP)).

Koło Naukowe Prawa Europejskiego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone tematyce Internetu oraz jego prawnego uregulowania.

Naszym gościem będzie dr Przemysław Polański – ukończył studia prawnicze na UAM w Poznaniu, studia informatyczne na Monash University w Australii oraz doktorat na the University of Melbourne w Australii. Autor ponad 70-ciu artykułów na temat prawa nowych technologii. Główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck oraz adiunkt w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2014 roku o godz. 20:00 w Collegium Iuridicum II w sali nr 1.4.

 

Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytet Warszawski
Instytut Spraw Publicznych
oraz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE
i Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zapraszają na seminarium naukowe „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Czy warto uczestniczyć?”


Program:
• 17.00: rozpoczęcie
• Powitanie i wprowadzenie: prof. dr hab. Jan Barcz (ALK)
• Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego: dr Anna Pudło (ALK)
• Znaczenie Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE: prof. UW. dr hab. Robert Grzeszczak (UW)
• Parlament Europejski w świadomości społecznej: dr Jacek Kucharczyk (ISP)
• Panel problemów i pytań: Przedstawiciele Kół Naukowych

Seminarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 r. (środa)
początek o godz. 17.00 w sali Muzeum Sądownictwa (A – 26)
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

Prosimy o potwierdzenie udziału:
annapudlo@kozminski.edu.pl

Uwaga: do zaproszenia dołączony jest raport Instytutu Spraw Publicznych – „Parlament Europejski. Społeczne zaufanie i (nie)wiedza”, Warszawa 2013

wesolych-swiat_duze-zdjecie_668m

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie, prawie dwugodzinną dyskusję oraz zainteresowanie tematyką pracy w instytucjach unijnych! Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nakłoni Państwa do kolejnego uczestnictwa w projektach organizowanych przez Nasze Koło!

1481160_10202996999072617_238320904_n 1528013_10202996998072592_1474636974_n 1479843_10202996999032616_638597508_n 1470762_10202996998752609_4746074_n 1473971_10202996998472602_268263323_n 1458809_10202996997792585_1227930037_n

Marzysz o karierze w instytucjach unijnych ?

Chcesz wiedzieć więcej o procesie rekrutacji i stażach ?

Nasz gość – prosto z Brukseli – rozwieje Wasze wszystkie  wątpliwości i z chęcią odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania


Przed nami kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Europejskiego, tym razem naszym gościem – już w najbliższą środę, będzie mec. Aleksandra Barańska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW a obecnie prawnik w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej.

1460287_10202696651246542_1901471866_n

Serdecznie Zapraszamy!

Środa 18 grudnia – godzina 20 – sala 1.2 CI II Lipowa 4