Header

Obywatelstwo na sprzedaż

Marzec 23rd, 2014 | Posted by admin in Spotkanie Koła - (0 Comments)

Obywatelstwo Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach stało się bardzo atrakcyjne dla osób pochodzących z państw trzecich. Zgodnie z art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianych w Traktatach tj.: prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państwa Członkowskiego, prawo do swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego, itd.

W związku z licznymi uprawnieniami, obywatelstwo Unii stało się od jakiegoś czasu przedmiotem międzynarodowego „obrotu handlowego”.

Pierwszym Państwem Członkowskim, który stosuje taką praktykę, jest Malta. W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa, mocą której osoby chcące nabyć obywatelstwo UE będą to mogły uczynić za 650 tyś. Euro w drodze zakupu obywatelstwa Malty. Co więcej, możliwość nabycia obywatelstwa Malty nie jest obwarowane dodatkowym warunkami, np. minimalnego okresu zamieszkania, czy realizacji określonych inwestycji i nie jest ograniczone czasowo, jak jest w innych Państwach Członkowskich Unii (np. w Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii). Dzięki sprzedaży obywatelstwa Malty, budżet wyspiarskiego Państwa ma wzrosnąć o 30 mln Euro rocznie.

Kolejnym Państwem „zbywającym” obywatelstwo Unii jest Bułgaria. Jak donosi „Daily Telegraph” cudzoziemiec spoza UE może kupić bułgarski paszport za 50, 150 lub 235 tysięcy funtów. Istnieją trzy sposoby na zakup obywatelstwa bułgarskiego.

Pierwszy polega na zdeponowaniu w bułgarskim banku 425 tys. funtów. Po sześciu miesiącach ubiegający się dostaje prawo stałego pobytu w Bułgarii, a po pięciu latach może wystąpić o obywatelstwo i wycofać pieniądze z konta. Koszt takiej usługi to 50 tys. funtów.

Drugi sposób polega na zaciągnięciu pożyczki w wysokości 450 tys. funtów przez ubiegającego się w bułgarskim banku i płaci z góry Arton Capital (pośrednik) 150 tys. funtów. Tak, jak w pierwszym przypadku, kwalifikuje się do nabycia obywatelstwa po pięciu latach.

            Z kolei trzeci sposób polega na tym, że zainteresowany płaci pośrednikowi 235 tys. Funtów i kwalifikuje się do nabycia obywatelstwa po dwóch latach.

Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie handluje paszportami. Obywatel państwa trzeciego  wykonujący działalność biznesową w naszym kraju zawsze pozostanie cudzoziemcem, chyba że spełni wszelkie ustawowe warunki, niemające nic wspólnego z inwestycją.

Obywatele państw trzecich, tj. Rosji, czy Chin korzystają z takich ofert coraz częściej. Uzyskują dostęp do państw strefy Schengen, a więc niemal całej Europy. Unia Europejska nie wypracowała do tej pory żadnej wspólnej polityki dotyczącej naturalizacji.f414f9eedd75b9bf44831fb1c7e11680

Temat kariery w Dyplomacji oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych okazał się jak najbardziej trafny. W pierwszym spotkaniu Koła po przerwie międzysemestralnej uczestniczyło około 70 osób, aby wysłuchać naszego gościa, dr Aleksandry Mężykowskiej, wieloletniego praktyka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Istnieją dwie ścieżki do kariery w MSZ:

1)      Ukończenie studiów wyższych, odbycie aplikacji dyplomatyczno – konsularnej (na aplikację przyjętych zostaje kilkanaście kandydatów, wybranych w trybie konkursowym; w roku 2013 przyjętych zostało 15 osób), zdanie egzaminu dyplomatycznego,

2)      Ukończenie studiów wyższych, ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

Postępowanie konkursowe na aplikację dyplomatyczo – konsularna dzieli się na dwa etapy:

1)      Etap pisemny, sprawdzający podstawową wiedzę z przede wszystkim, prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego,

2)      Etap ustny – pytania dodatkowe z zakresu prawa międzynarodowego oraz aktualnych problemów na arenie międzynarodowej.

 Dr Aleksandra Mężykowska zachęca do uczestnictwa w konkursach typu Moot Court, w szczególności dot. Praw Człowieka oraz do odbywania praktyk w departamentach MSZ już w czasie studiów.

W drugiej części spotkania Pani Doktor opowiedziała, czym zajmuje się Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka. Głównym zadaniem wyżej wskazanej komórki MSZ jest występowanie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Postępowanie przed ETPCz ma charakter sporny.

Trochę statystyki:

  • Skargi do ETPCz można składać od około 20 lat,
  • Przeciwko Polsce zostało wydanych ponad tysiąc wyroków przez ETPCz,
  • Rocznie około 5 tysięcy skarg do ETPCz pochodzi z Polski, przy czym 90% odrzucana jest w I etapie postępowania (uznane za bezzasadne),
  • 3 miesiące – tyle wynosi termin uprawomocnienia się wyroku ETPCz od daty jego ogłoszenia,
  • Najpopularniejszymi przedmiotami skarg kierowanych (z Polski) do ETPCz są: ograniczenie wolności słowa, przewlekłość postępowań, warunki w więzieniach,
  • Najwyższe kary zasądzane są za naruszenie prawa do życia (art. 2 EKPCz).

Szczegółowych informacji zarówno nt. aplikacji dyplomatyczno – konsularnej, jak i postępowania przed ETPCz znajdziecie pod następującymi linkami:

1)      http://pid.gov.pl/pl/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

2)      http://www.msz.gov.pl/

3)      http://www.ksap.gov.pl

4)      http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/

5)      http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

6)     http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER

 

Dziękujemy za liczną obecność!!! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!!!    

 

1921114_10203601569386497_248159518_o 1669941_10203601567626453_1190022510_o 

 

Koło Naukowe Prawa Europejskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie w semestrze letnim.

Już w najbliższy czwartek, 6 marca naszym gościem będzie dr Aleksandra Mężykowska – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka a także Zastępca Pełnomocnika MSZ ds Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

W pierwszej cześći spotkania Pani Dyrektor opowie o pracy w MSZ, rekrutacji, ścieżkach kariery.
W drugiej – zamiemy się omówieniem roli MSZ i ETPCz w kształtowaniu polskiej legislacji

Po spotkaniu planowana integracja :)

6 marca – godzina 20! ZAPRASZAMY!
Sala 1.4, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4